از این گهواره آزادی مبارک
فدای خندت این شادی مبارک

دعا کردم که خوشبخ(ت) باشی مادر
عزیزم صبح دامادی مبارک