بنداول

از توو گودال صدا میاد، عمه بزا برم تو رو خدا
افتاده زیرِ دست و پا، عموم غریب و بی کس و تنها
بزا برم عمه، دارم می میرم
جلو یه تیر و که، دیگه می گیرم
عمو دارم میام، دَووم بیار
یه کم دیگه بمون و کم نیار
ببار ای آسمون بارون ببار

بنددوم

اومدم از توو خیمه ها، عمو بذا کنارت بشینم
آخه چه جوری میتونم ، تنِ تو رو، رو خاکا ببینم
یتیمی کنارِ، پدر رسیده
بالایِ سرِ تو، سپر رسیده
دارن میان عمو، چند تا سوار
نشسته رو لبات، گرد و غبار
ببار ای آسمون، بارون ببار

بندسوم

تنها نموندی من هستم، ببین چقد شدم پریشونت
حالا جدا شده دستم، عمو جلو چشایِ پُر خونت
رویِ صورتِ تو، خونم چکیده
بالایِ سرِ من، بابام رسیده
بابام رسیده اما بی قرار
منو به دستِ بابا بِسِپار
ببار ای آسمون بارون ببار