بنداول

از تو دور شدم و هربار
بدون تو زمین خوردم
ولی باز اومدم پیشت
دل تنگمو آوردم

آقا تو درستش کن
میدونم که خراب کردم
ولی روی مرام تو
هر دفعه حساب کردم

یابن الحسن ادرکنی

بنددوم
فدای دل غمگینت
پریشونی تو این شبها
فدای بارون چشمات
روضه خونی تو این شبها

پیچیده توی صحرا
ناله های غریبونت
الهی بمیرم آقا
واسه لرزیدن شونت

یابن الحسن ادرکنی

بندسوم
تو بیاو بخون روضه
بگو که چی گذشت اون روز
توی تشنگی گودال
توی اون غم عالم سوز

از خیمه ی نیم سوخته
از خار و خس صحرا
از دختر کوچیکی
که می شد شبیه زهرا

یابن الحسن ادرکنی