اشعار و تصانیف محرم ۱۴۰۰ اعضای حلقه ادبی ریان در کانال تلگرام

پیشواز محرم

غزل : #چشمم‌به‌پرچم‌خیره‌مانده‌بیقراری‌میکنم

غزل : #حالاکه‌داری‌میخری‌آماده‌ام‌کن

#شب_اول

#زمینه : #غم‌دنیا‌رو‌سرم‌آواره

#غزل : #ألسلام‌علی‌ساکن‌کربلا

#زمینه : #یکسال‌همه‌روزاروشمردم

#زمینه : #دمیده‌از‌نوهلال‌ماه

#زمینه : #هرسال‌امشب‌نقطه‌عطف‌زندگیمه

#شور : #بسم‌الله‌آی‌همه‌نوکرا

#زمینه : #واسه‌محرمت‌کل‌سال‌

#زمینه : #عموزاده‌ببین‌دلم‌خونه‌نیا

#زمینه : #گوش‌وچشمامونوواکنیم

#شب_دوم

#زمزمه : #ازتودورشدم‌وهربار

#زمینه : #آدم‌رسیدخاتم‌رسید

#زمینه : #می‌زنم‌پروبال‌درهوای‌حسین

#شور : #دل‌شوره‌ای‌گرفته‌قلب‌زارم

#زمینه : #لشکر‌ماه‌و‌ستاره‌ها

#زمینه : #عزیز‌فاطمه‌رسیده‌کربلا

#زمینه : #ازهمون‌قدیم‌مادرم

#شب_سوم

#زمینه : #رفتی‌سفراماتنها

#زمینه : #چشامومی‌دوزم‌به‌دراین‌خرابه

#غزل : #اگرچه‌سخت‌کرده‌دردپاهایم‌دویدن‌را

#غزل : #ذکرلبت‌درهرقدم

#زمینه : #ازم‌نمیگیری‌خبربابایی

#غزل : #بی‌توبیتابم‌وبیمار

#زمزمه : #روی‌نیزه‌بودی‌بابا

#زمینه : #با‌این‌زنجیر

#زمینه : #پاشو‌دخترکم‌بابایی‌اومده

#زمزمه : #مادریه‌گل‌سه‌ساله‌بیخواب‌شده

#زمینه : #نپرس‌از‌حالم‌باباخیلی‌بی‌حالم

#زمینه : #عمر‌خوشی‌بابا

#چارپاره : #به‌شب‌سلام

#رباعی : #هی‌آه‌کشیده‌است‌

#شور : #دلتنگ‌بارونم‌این‌کنج‌ویرونه

#زمینه : #همش‌غم‌و‌اضطراب

#شب_چهارم

#زمینه : #منی‌که‌وجودم

#زمینه : #عهدکردم‌جدانشم‌ازتو

#غزل : #آورده‌ماراباخودش‌مادر

#زمینه : #دوتاگل‌برات‌آوردم

#شور : #مادرای‌شهداسرپناه‌وطنن

#زمینه : #چه‌شکوهی‌دارن‌دوتاماه‌زینب

#زمینه : #توکه‌نیازداری‌الان‌سپر

#شب_پنجم

#زمینه : #آخرین‌شمشیربیت‌اللهم

#زمینه : #توگوش‌عبدالله

#غزل : #دردلش‌حس‌کردآشوب‌وغمی

#زمینه : #ای‌عمه‌دیگه‌بسه

#زمینه : #یادم‌نمیره‌گرمای‌دستاش

#زمینه : #ازتوگودال‌صدامیاد

#شور : #غرق‌خون‌گودال

#چارپاره : #کودکی‌کرده‌انددوشادوش

#شب_ششم

#زمینه : #قاسم‌بمیرم‌عمو

#غزل : #دشمن‌شناس‌بودوسربازبی‌بدل‌بود

#زمینه : #قاسم‌بمیرم‌برات

#زمزمه : #چه‌معطرشده‌دشت‌

#زمینه : #آخه‌انصافه‌نذاری‌من‌برم‌عمو

#شور : #وسط‌راه‌شدوازغم

#شب_هفتم

#غزل: #می‌خواستم‌که‌خیمه‌به‌سامان‌شود‌نشد

#زمینه : #گل‌من‌چرانمی‌خوابی

#غزل : #بعدازاین‌برآسمانها

#غزل : #پرپرزدوپریشان‌گردیدورفت‌ازحال

#زمزمه : #گریه‌نیست‌این‌صداهابابابرات‌رجزخونم

#زمینه : #ماه‌قشنگم‌ماهیه‌بی‌جون

#شب_هشتم

#زمینه : #بادستایی‌که‌لرزونه

#زمینه : #آمد‌مثل‌جان‌پیمبر

#ترانه : #یه‌داغی‌تودلم‌دارم

#رباعی : #آه‌ازدل‌این‌تاک‌مصیبت‌دیده

#شب_نهم

#زمینه : #میریزه‌اشکام‌روگونه

#واحد : #ای‌پناه‌لشکرم

#واحد : #ازعلقمه‌صدای‌غریبی

#غزل : #غیرتش‌بی‌مثل‌و‌فوق‌بشرخوانده‌شود

#واحد : #هرکی‌مریض‌داره‌میادو

#مخمس : #می‌رفت‌روی‌دست‌همه‌بی‌قرارمشک

#شب_عاشورا

#زمینه : #دلمون‌قرصه‌امشب

#زمینه : #زیر‌سایه‌ی‌سکوت‌سنگین‌صحرا

#واحد : #نبینم‌دردغریبیتو

#غزل : #سوخت‌ازداغ‌تووغرق‌حرارت‌شده‌بود

#غزل : #لب‌تشنه‌غرق‌خون‌شدی‌آخرزبانم‌لال

#رباعی : #یک‌روضه‌کفایت‌کند‌اینجا‌تنها

#زمینه : #قلبم‌به‌عشقت‌درتب

#شب_یازدهم

#مثنوی : #بیرون‌دویدم‌من‌زخیمه

#شب_دوازدهم

#مربع_ترکیب : #تویادگارحسینی‌که‌کربلادیدی

#غزل : #غرق‌تب‌افتادازتاب‌وتوان

#مناسب_تمام_دهه

#شور : #ازفرش‌حسینیه‌تاعرش‌توراهی‌نیست

#غزل : #زلف‌تودرچنگ‌پیچ‌وتاب‌نیافتد

#شور : #میون‌این‌همه‌‌غم‌وغصه‌فقط

#غزل : #من‌آن‌خمارخراب‌شراب‌ساغرنور

#شور : #فانی‌فی‌اللهی‌حسین

#شور : #تقصیرخودم‌بود

#شور : #عشق‌بین‌من‌وتویه‌ارتباط‌دوسراست

#غزل: #این‌اشک‌تبرکی‌خمخانه‌ی‌توست

#شور : #میام‌یاحرم‌نه

#شور : #ای‌که‌ذکرت‌ضربان‌قلبمه

#شور : #دست‌خالیم‌رواگه‌زدم‌به‌این‌

#شور : #هم‌سنگی‌روازپیش‌پاهات‌برنداشتم

#شور : #قدرامروزوبدون

#غزل : #هرجاکه‌عشق‌نیست‌یقینافریب‌هست

#شور : #عشقتونگیرازدلم

#غزل : #مگربه‌جزتو‌تمنای‌دیگری‌هم‌هست

#واحد : #ارباب‌دلومی‌لرزونه‌محرم‌تو

#غزل : #تنها‌تومیدانی‌دراین‌ایام‌حالم‌را

#تک : #ای‌خدای‌عشق

#شور : #دلتنگم‌براتوهمیشه

#واحد : #حال‌وهوای‌سینه‌هارو

#مثنوی : #محرم‌شدند‌او‌وعظ‌والارتبه‌ای‌خواند

#شور : #میدم‌سلام‌به‌ارباب

#ترانه : #هرروز‌من‌دورازتوآشوبه

#واحدتند : #خوب‌اینو‌میدونم

#غزل : #آتش‌برای‌صحنۂ‌محشرگرفتند

#شور : #موج‌میزنه‌موج‌میزنه

#پیش_زمینه : #سیاپوشه‌خونه‌ها

#شور : #تویی‌توهمه‌دقایق

#پیش_زمینه : #السلام‌علی‌ساکن‌کربلا

#غزل : #عالی‌ترین‌طبیب‌دوعالم‌فقط‌یکیست

#غزل : #رفتنت‌شب‌به‌دل‌غم‌زده‌خواهر‌کرد

#زمینه : #منم‌خاک‌کویت

#غزل : #ازهرم‌تب‌حنجره‌ات‌تا‌جگرم‌سوخت

#غزل : #به‌نام‌اسوه‌ایثارحضرت‌زینب

@rayyan_moharram #حلقه_ادبی_ریان

Toggle Content goes here

اشعار و تصانیف محرم ۱۴۰۰ اعضای حلقه ادبی ریان در کانال تلگرام

پیشواز محرم

غزل : #چشمم‌به‌پرچم‌خیره‌مانده‌بیقراری‌میکنم

غزل : #حالاکه‌داری‌میخری‌آماده‌ام‌کن

#شب_اول

#زمینه : #غم‌دنیا‌رو‌سرم‌آواره

#غزل : #ألسلام‌علی‌ساکن‌کربلا

#زمینه : #یکسال‌همه‌روزاروشمردم

#زمینه : #دمیده‌از‌نوهلال‌ماه

#زمینه : #هرسال‌امشب‌نقطه‌عطف‌زندگیمه

#شور : #بسم‌الله‌آی‌همه‌نوکرا

#زمینه : #واسه‌محرمت‌کل‌سال‌

#زمینه : #عموزاده‌ببین‌دلم‌خونه‌نیا

#زمینه : #گوش‌وچشمامونوواکنیم

#شب_دوم

#زمزمه : #ازتودورشدم‌وهربار

#زمینه : #آدم‌رسیدخاتم‌رسید

#زمینه : #می‌زنم‌پروبال‌درهوای‌حسین

#شور : #دل‌شوره‌ای‌گرفته‌قلب‌زارم

#زمینه : #لشکر‌ماه‌و‌ستاره‌ها

#زمینه : #عزیز‌فاطمه‌رسیده‌کربلا

#زمینه : #ازهمون‌قدیم‌مادرم

#شب_سوم

#زمینه : #رفتی‌سفراماتنها

#زمینه : #چشامومی‌دوزم‌به‌دراین‌خرابه

#غزل : #اگرچه‌سخت‌کرده‌دردپاهایم‌دویدن‌را

#غزل : #ذکرلبت‌درهرقدم

#زمینه : #ازم‌نمیگیری‌خبربابایی

#غزل : #بی‌توبیتابم‌وبیمار

#زمزمه : #روی‌نیزه‌بودی‌بابا

#زمینه : #با‌این‌زنجیر

#زمینه : #پاشو‌دخترکم‌بابایی‌اومده

#زمزمه : #مادریه‌گل‌سه‌ساله‌بیخواب‌شده

#زمینه : #نپرس‌از‌حالم‌باباخیلی‌بی‌حالم

#زمینه : #عمر‌خوشی‌بابا

#چارپاره : #به‌شب‌سلام

#رباعی : #هی‌آه‌کشیده‌است‌

#شور : #دلتنگ‌بارونم‌این‌کنج‌ویرونه

#زمینه : #همش‌غم‌و‌اضطراب

#شب_چهارم

#زمینه : #منی‌که‌وجودم

#زمینه : #عهدکردم‌جدانشم‌ازتو

#غزل : #آورده‌ماراباخودش‌مادر

#زمینه : #دوتاگل‌برات‌آوردم

#شور : #مادرای‌شهداسرپناه‌وطنن

#زمینه : #چه‌شکوهی‌دارن‌دوتاماه‌زینب

#زمینه : #توکه‌نیازداری‌الان‌سپر

#شب_پنجم

#زمینه : #آخرین‌شمشیربیت‌اللهم

#زمینه : #توگوش‌عبدالله

#غزل : #دردلش‌حس‌کردآشوب‌وغمی

#زمینه : #ای‌عمه‌دیگه‌بسه

#زمینه : #یادم‌نمیره‌گرمای‌دستاش

#زمینه : #ازتوگودال‌صدامیاد

#شور : #غرق‌خون‌گودال

#چارپاره : #کودکی‌کرده‌انددوشادوش

#شب_ششم

#زمینه : #قاسم‌بمیرم‌عمو

#غزل : #دشمن‌شناس‌بودوسربازبی‌بدل‌بود

#زمینه : #قاسم‌بمیرم‌برات

#زمزمه : #چه‌معطرشده‌دشت‌

#زمینه : #آخه‌انصافه‌نذاری‌من‌برم‌عمو

#شور : #وسط‌راه‌شدوازغم

#شب_هفتم

#غزل: #می‌خواستم‌که‌خیمه‌به‌سامان‌شود‌نشد

#زمینه : #گل‌من‌چرانمی‌خوابی

#غزل : #بعدازاین‌برآسمانها

#غزل : #پرپرزدوپریشان‌گردیدورفت‌ازحال

#زمزمه : #گریه‌نیست‌این‌صداهابابابرات‌رجزخونم

#زمینه : #ماه‌قشنگم‌ماهیه‌بی‌جون

#شب_هشتم

#زمینه : #بادستایی‌که‌لرزونه

#زمینه : #آمد‌مثل‌جان‌پیمبر

#ترانه : #یه‌داغی‌تودلم‌دارم

#رباعی : #آه‌ازدل‌این‌تاک‌مصیبت‌دیده

#شب_نهم

#زمینه : #میریزه‌اشکام‌روگونه

#واحد : #ای‌پناه‌لشکرم

#واحد : #ازعلقمه‌صدای‌غریبی

#غزل : #غیرتش‌بی‌مثل‌و‌فوق‌بشرخوانده‌شود

#واحد : #هرکی‌مریض‌داره‌میادو

#مخمس : #می‌رفت‌روی‌دست‌همه‌بی‌قرارمشک

#شب_عاشورا

#زمینه : #دلمون‌قرصه‌امشب

#زمینه : #زیر‌سایه‌ی‌سکوت‌سنگین‌صحرا

#واحد : #نبینم‌دردغریبیتو

#غزل : #سوخت‌ازداغ‌تووغرق‌حرارت‌شده‌بود

#غزل : #لب‌تشنه‌غرق‌خون‌شدی‌آخرزبانم‌لال

#رباعی : #یک‌روضه‌کفایت‌کند‌اینجا‌تنها

#زمینه : #قلبم‌به‌عشقت‌درتب

#شب_یازدهم

#مثنوی : #بیرون‌دویدم‌من‌زخیمه

#شب_دوازدهم

#مربع_ترکیب : #تویادگارحسینی‌که‌کربلادیدی

#غزل : #غرق‌تب‌افتادازتاب‌وتوان

#مناسب_تمام_دهه

#شور : #ازفرش‌حسینیه‌تاعرش‌توراهی‌نیست

#غزل : #زلف‌تودرچنگ‌پیچ‌وتاب‌نیافتد

#شور : #میون‌این‌همه‌‌غم‌وغصه‌فقط

#غزل : #من‌آن‌خمارخراب‌شراب‌ساغرنور

#شور : #فانی‌فی‌اللهی‌حسین

#شور : #تقصیرخودم‌بود

#شور : #عشق‌بین‌من‌وتویه‌ارتباط‌دوسراست

#غزل: #این‌اشک‌تبرکی‌خمخانه‌ی‌توست

#شور : #میام‌یاحرم‌نه

#شور : #ای‌که‌ذکرت‌ضربان‌قلبمه

#شور : #دست‌خالیم‌رواگه‌زدم‌به‌این‌

#شور : #هم‌سنگی‌روازپیش‌پاهات‌برنداشتم

#شور : #قدرامروزوبدون

#غزل : #هرجاکه‌عشق‌نیست‌یقینافریب‌هست

#شور : #عشقتونگیرازدلم

#غزل : #مگربه‌جزتو‌تمنای‌دیگری‌هم‌هست

#واحد : #ارباب‌دلومی‌لرزونه‌محرم‌تو

#غزل : #تنها‌تومیدانی‌دراین‌ایام‌حالم‌را

#تک : #ای‌خدای‌عشق

#شور : #دلتنگم‌براتوهمیشه

#واحد : #حال‌وهوای‌سینه‌هارو

#مثنوی : #محرم‌شدند‌او‌وعظ‌والارتبه‌ای‌خواند

#شور : #میدم‌سلام‌به‌ارباب

#ترانه : #هرروز‌من‌دورازتوآشوبه

#واحدتند : #خوب‌اینو‌میدونم

#غزل : #آتش‌برای‌صحنۂ‌محشرگرفتند

#شور : #موج‌میزنه‌موج‌میزنه

#پیش_زمینه : #سیاپوشه‌خونه‌ها

#شور : #تویی‌توهمه‌دقایق

#پیش_زمینه : #السلام‌علی‌ساکن‌کربلا

#غزل : #عالی‌ترین‌طبیب‌دوعالم‌فقط‌یکیست

#غزل : #رفتنت‌شب‌به‌دل‌غم‌زده‌خواهر‌کرد

#زمینه : #منم‌خاک‌کویت

#غزل : #ازهرم‌تب‌حنجره‌ات‌تا‌جگرم‌سوخت

#غزل : #به‌نام‌اسوه‌ایثارحضرت‌زینب

@rayyan_moharram #حلقه_ادبی_ریان