الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر

بوی حسین است میآیداز عرش
پیراهنش را آورده مادر

نه این هلالِ ماه عزانیست
ام الحسین است زهرای اطهر

پهلو شکسته بازو شکسته
ابرو شکسته ای وای مادر

با آه وناله گفت ای بنی
آبت ندادند کردند پرپر

یا اهل العالم انّ الحسین
باب النجاتی فی یوم محشر

ارباب عالم دارد میآید
منزل به منزل معبر به معبر

هل من معینش لبیک میخواست
لبیک گفتیم از عالم زر

وقتی وضوی گریه گرفتیم
سجاده ما شد پای منبر

روضه غبارش درمان درداست
آیینه ای نیست اینجا مکدر

من گریه کردم پاسخ گرفتم
هر قطره را با دریا برابر

قطره به قطره باید ببارم
دریا شوم تا ده روز دیگر

الله اکبر ده روز دیگر
از داغ قاسم طفلان خواهر

الله اکبر از جسم اکبر
الله اکبر از حلق اصغر

الله اکبر از مشک سقا
الله اکبر از اشک دختر

نیزه به نیزه تکبیر گفتند
تسبیح دادند خنجر به خنجر

دوراز وطن شد صدپاره تن شد
آه از نگین دوش پیمبر

الله اکبر وقتی به نی رفت
خون گریه میکرد رگهای حنجر

عیسی میآید موسی میآید
یحیی میآید دنبال این سر