بنداول

اومدم رو بزنم بهت بگم/ منم بخر
جای دوری نمیره ، بخدا
منم بخر حرم ببر

حق بده دلم برات تنگ بشه
یه رفیق دارم فقط تویی حسین
وصله ی ناجورم میدونم
بزا باز بیام تو بین الحرمین

ای جانم حسین 2
آقای خوب نوکرا حسین
ای جانم حسین 2
ای ماه سینه زنها حسین

بند دوم 

بیا درهم بخر و سوا نکن/ منم بخر
لابلای این خوبا و مشتیا
منم بخر حرم ببر

حق بده منم دلم پر بزنه
واسه دین تو پرپر بزنه

وصله ی ناجورم میدونم
بزار آبروم نره پیش همه

ای جانم حسین 2
آقای خوب نوکرا حسین
ای جانم حسین 2
ای ماه سینه زنها حسین