بنداول

ای خدای عشق
ای خون بهای عشق
ای قشنگ تر از
هر ماجرای عشق

ای مسیر عشق
خیر کثیر عشق
سایه ی سرم
نعم الامیر عشق۲

جانی و‌جانانی
روحی و ریحانی
تو باقی من فانی
من فانی

ابی عبدالله آقا ۴

بنددوم

ای دلیل عشق
ای سل سبیل عشق
در میان خلق
ای بی بدیل عشق

ای بنای عشق
ای منتهای عشق
قبله گاه جان
کرب و بلای عشق ۲

باغصه همدردم
من خود را گم کردم
گرد تو می گردم
می گردم

ابی عبدالله آقا ۴

بندسوم
ای جمال عشق
خواب و خیال عشق
نوکری تو
اوج کمال عشق

ای مدار عشق
دار و ندار عشق
جنه الحسین
تنها قرار عشق ۲

تنها تکیه گاهم
رفیق و همراهم
رحمی کن بر آهم
بر آهم

ابی عبدالله آقا ۴