باید یار تو باشیم
فرمان‌بردار تو باشیم
تا مثل جون و عابس ع
ما هم انصار تو باشیم

ما با مهدی عج پیمان داریم
سربازیم و ایمان داریم
تحت امر مولا هستیم
تا وقتی در تن جان داریم

ما بی‌قراریم
دل‌تنگ یاریم
چشم انتظاریم