بنداول

بیا و منم-مثلِ/علی اکبرت-آقا/بغل بگیر
یا نعم الامیر یا نعم الامیر

به عشق تو میپرم تا آسمون حرم به اذن صاحب علم
مقلد آقام علیِ اکبرم

آقا مولا علی اکبر/والا دریا علی اکبر

بنددوم
صدا میزنم-مولا/به تلاطمت-دریا/شده اسیر
یا نعم الامیر یا نعم الامیر

به مقدمت این سرم/به درگهت نوکرم/آی عاقلا بشنوید
دیوونه ی آقام علیِ اکبرم

دُرِ نایاب علی اکبر/نور ارباب علی اکبر

بندسوم
اکسیر غمت-نایاب/لطف و غضبت-ارباب/خیر کثیر
یا نعم الامیر یا نعم الامیر

خوشم به این نوکری/به این همه برتری
نگاه تو بوده که/یه عمریه شناختنتم علی اکبری

بالروح بالدم علی اکبر/ماهِ عالم علی اکبر