تنها تو میدانی در این ایام حالم را

از دور میخوانم برایت باز فالم را

حالا شده بغض فراق تو گلو گیرم

دلدادگانت خوب می فهمند حالم را

مشتاق پروازم ولیکن چند وقتی هست

افسوس، زنجیر گناهم بسته بالم را

تصویر زیبای حرم را پیش رو دارم

مستانه می بافم به یاد تو خیالم را

غیر از تو آیا بر کسی رو می زنم؟ هرگز

حتی برآوردی تو حاجات محالم را

خورشید من می سوزم از هجر تو و تنها

پروانه می فهمد دلیل اشتعالم را

تحویل می گیرد مرا دنیا به لطف تو

وقتی به نامت می کنم تحویل سالم را

مبهوت ماندم کیستی؟که از ازل جانا

با عشق خود دیوانه کردی کل عالم را

آیا میان زائرانِ اربعین  هستم ؟

تنها تو میدانی جواب این سوالم را