سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-ایمان امینی

سر را نداد، تا که ستاند زَر از کسی
پَر زد، بدون اینکه بگیرد پَر از کسی

ارباب، غیر از این علویان، مدد نخواست
در راه حفظِ از حرم خواهر، از کسی

وقتی که یار مثل خدا شد برای او
یک لحظه دَم نزد به خدا دیگر از کسی

عین شجاعت است، نترسی به جز خدا
در طول زندگی و دَم آخر از کسی

راهش حقیقت است، چرا که جهان پَست
غیر از حسینیان نگرفته سر از کسی

در راه عشق کرده فدا جان، وگرنه که
مشکل پذیرد این هِبه را مادر از کسی

غیر از دو دست پُر کرم شاه سر جدا
اصلاً نگیرد اجر و جزا نوکر از کسی

غیرت به بازوان سِتبر و به حرف نیست
راضی نشد، بدون عمل داور از کسی

 

ایمان امینی