سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-محسن زعفرانیه

صبح جمعه خبری حالِ مرا ریخت بهم
خبری تلخ رسید و همه را ریخت بهم

صبح جمعه خبر آمد که سلیمانی رفت…
قدسیان بانگ زدند: عرش خدا ریخت بهم!

دشمنِ شمر صفت خون تو را ریخت ولی
پیکرِ پاک تو اینگونه چرا ریخت بهم ؟!

صبح جمعه خبر از غُرِّش یک طوفان شد
همه دیدند جهان تا به کجا ریخت به هم!

تا که در صحن جهان نعره ی شیران پیچید
دشمن بی شرف و بی سر و پا ریخت بهم

وقتِ تشییع تو اما خبری تازه رسید
کاظمین و حرمِ کرب و بلا ریخت بهم…

 

محسن زعفرانیه