خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر
خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر

تا بار «دوازده» زده از کینه
خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر