بنداول

خورشیدِ رو نِی/پس چرا عزیزم، سرت زخمه؟
مصحفِ خدا/ آیه آیه ی / پیکرت زخمه

تنِ تو زخمی و قَلبای ما… زخم
بیابون وخار و تاول و پا…زخم
تو دلِ غربت
بمیرم واسه تنِ تو که خورده
هزار و نهصدوپنجا تا…زخم
تو دلِ غربت

ذبیحِ من/ شامِ غربت شد/ هتکِ حرمت شد
(حسین…حسین ۳ )

بنددوم 

اون کسایی که ،بی نصیب شدن ،تو دلِ گودال
اومدن پِیِ ،بچه هات واسه، غارتِ خلخال

کمونِ حرمله قدّم و خم کرد
سر اصغرو رو نیزه علم کرد
قلبم و سوزوند
الهی خیر نبینه،اون کسی که
دستِ علمدارمون و قلم کرد
قلبَمو سوزوند

ذبیح من/ کُشت مَنو این غم/ ما و نامحرم ؟
(حسین…حسین ۳ )

بندسوم 

روی نیزه ای/ امّا تا ابد/ پرچمت بالاس
چادرِ سَرَم/پرچمِ قیام / بعدِ عاشوراس

دل…از تمومِ خوشی ها بریدم
رضایِ حضرتِ حق و خریدم
تو قیامِ تو
بااینکه داغِ عزیزامو دیدم
به خدا غیرِ زیبایی ندیدم
تو قیام تو

ذبیح من /گرچه دربندم /آبرومندم

(حسین…حسین ۳ )