در بغض فقط فقط فقط هق هق کرد
با شعر سکوت گریه را عاشق کرد

در بهت سلام ‌آخرش را داد و
یک آه کشید‌ و روضه‌خوانت دق کرد