در دلش حس کرد آشوب و غمی ناگاه را
در دلِ گودال تا که دید عبدالله(ع) را

نوجوانی که رسید و با شجاعت بی هراس
شد سپر! آخر رقم زد لحظۂ دلخواه را

پیکرش از ازدحام نیزه ها مجروح شد
سمت او میدید خشم عده ای گمراه را

تیرباران بود و محکم داشت در آغوش خود
یک تنِ بی جان که می آورد بر لب آه را

با غضب فریاد میزد «لا أفارق عَمّي» و
بست با آرنج؛ بر شمشیر فوراً راه را

بوسه زد جای حسن(ع) بر صورتِ خونی حسین(ع)…
بعد از دستی که شد از پیکرش کوتاه را

یادگارِ مجتبی(ع) جان داد زیر دست و پا
دید زینب(س) باز هم یک غربتِ جانکاه را!