دشمن شناس بود و سربازِ بی بدل بود

فرزندِ بی مثالِ جنگاور جمل بود

شمشیر میکشید و «سر» روی خاک میریخت

مثل علیِ اکبر(ع) در رزم، بی مثل بود

ارثیۂ پدر بود عشقِ عمو حسینش(ع)

در کربلا شد اثبات، عشقی که بی خلل بود

ترسیده بود «أزرق»! چون در کشاکش ِ جنگ

همواره کارِ قاسم(ع)، آوردنِ اجل بود

هر کس که در جدالِ با چشم هایش افتاد

مستأصل و پریشان، دنبال راهِ حل بود

تاریخ غبطه خورده، «إن تَنکُروني» اش را

اینکه همیشه حرفش، همراه با عمل بود

¤

یک عمر مثلِ قاسم(ع)؛ در نزد «حاج قاسم»-

-طعم خوش ِ شهادت، «أحلی مِن العسل» بود!