دل را به دستانش گرفت و جنس زر کرد

سائل پذیرفت و گدا را معتبر کرد

خیلی ضرر کرد آنکه وقت عرض حاجت

این پا و آن پا کرد… امّا و اگر کرد

مادر شد و مِهرش به قلب عالم افتاد

در جانمان حبّ علی(ع) را بیشتر کرد

خود عاشقش بود و به دست خود در این دل

عشق أمیرالمؤمنین(ع) را مستقر کرد

هر کس به بغض فاطمه(س) رغبت نشان داد

با دست خود پرونده اش را شعله ور کرد

وارد نشد آتش به رستاخیزِ دوزخ

تا گوشه ای از چادر خود را سپر کرد

رحمت بر آنکه تا گره بر کارش افتاد

پیش از تمام خلق، مادر را خبر کرد

این نکته شد ثابت به من که در دو عالم؛

هر کس به غیر از فاطمه(س) رو زد ضرر کرد!