دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دهم

چطور میتوانیم به هنر بپردازیم در حالی که جهان در شرایطی به سر می برد که اگر انسان تمام وقت هم کار کند، دخلش به خرجش نمی رسد.
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه نهم

اساسا شعر کلاسیک یک رویداد فرمی است.
در هنگام نوشتن پیرنگ از نظریه پردازی بپرهیزیم.
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه هشتم

در حوزه ی ادبیات، فردی که تنها با تکیه بر استعداد و پشتکار و بدون داشتن "سواد" به جایی رسیده باشد وجود ندارد، شاعرانی مانند مرحوم نیما و مرحوم فروغ و ... همگی تالیف داشته اند.
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه هفتم

ریشه شناسی کلمات
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه ششم

عشق باعث تحمل رنج می شود و چون ما قرار است برای رشد سختی بکشیم و عشق تحمل سختی را برایمان آسان می کند
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه پنجم

نقطه ی صفر رنج  مماس با نقطه ی صفر رشد است .
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه چهارم

باید قبل از شعر شخصیت های شعرتان را جداگانه بنویسید و ویژگی های شخصیت خود را بنویسید تا شخصیت پردازی برای ذهنتان ملکه بشود و بتوانید در شعرتان رفتار های مناسب با شخصیت بسرایید
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه سوم

در دوره معاصر در کنار فلسفه – که از فروید شروع شد - مفهومی بنام…
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه دوم

پیرنگ را یا انتخاب میکنیم یا میسازیم ؛ بین انتخاب تا ساختن پیرنگ، طیفی از تألیف تا تلخیص وجود دارد. این که چقدر از روایتمان را

خودمان ساختهایم یا چه مقدار را انتخاب کردهایم، مشخص میکند که در کجای طیف قرار داریم.
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه یکم

دوره یازدهم در یک نگاه
/توسط admin

دوره یازدهم حلقه ادبی ریان چکیده جلسه صفرم

آثار کلاسیک لنگرگاه زبان فارسی است.
از تفاوت های قابل ملاحظه‌ این آثا…
/توسط admin