بنداول

دیر یا زود پاپیچ شمشیراشون میشم
دیر یا زود کنار تو غرق خون میشم
دیر یا زود مسافر آسمون میشم

اگه بشه میبرمت سمت خیمه ها چه بهتر
اگه نشه میشم مرمل بالدماء چه بهتر

به نام نامی مصطفی
به ذکر عالی مرتضی
شهید دربار توام تو کربلا

بنددوم

شاید من کاری ازم بر نیاد عمو
با این حال دارم میام مثل باد عمو
لااقل تنت سپر که میخواد عمو

اگه بشه منم بشم علی اکبرت چه بهتر
اگه نشه شدم سپر برا پیکرت چه بهتر

به اسم اعظم تو قسم
نمی تونم بمونم حرم
میخوام که سایبونت بشه بال و پرم

بندسوم

تو گودال پر از هیاهوی غربته
قلب من ترک ترک غرق حسرته
درد من دواش فقط خاک تربته

اگه شده جدا کنم یه تیر از تنت چه بهتر
اگه نشد که کشتتم منو رفتنت چه بهتر

سلام تو سلام حسن
کلام تو کلام حسن
ادامه ی پیام حسن قیام حسن