بنداول

رفت، امید همه
رفت، ماه علقمه
گفت با هر نفسش، یافاطمه یافاطمه
رفت، لشگر حسین
رفت، دلبر حسین
رفت تاج به رویِ، سرِحسین سرِحسین
رفتی نکنه که نیای، ای برادرم
رفتی چشم به راهته، چشم اصغرم
برگرد و سریع بیا، جانِ خواهرم
من بی تو می میرم، از زندگی سیرم
بودی سپاهِ من، بی تو زمین گیرم

بنددوم

وای، سقای حرم
وای، دریای کرم
وای، افتاده زمین، مشک و عَلم مشک و علم
مشک، خالی شد از آب
اشک، توو چشم رباب
وای، هر خیمه شده، پُر اضطراب پر اضطراب
یک لحظه حرم رو ببین، پُرِ ماتمه
هر چی بگم از غمِت، به خدا کمه
رفتی شکسته شدم، کمرم خمه
مشکت شده پاره، زینب شد آواره
اشکام مثِ مشکت، رو خاکا می باره

بندسوم

دست، افتاده زمین
من، بیچاره ترین
با چشمِ پُرِ خون، منو ببین منو ببین
از، تو دستِ قلم
از، من بر کمرم
آه، خاکِ غمِ تو، رویِ سرم روی سرم
پاشو دیگه از روو زمین، ای دلاورم
پاشو پاشیده شده، کُلِ لشگرم
پاشو تا خیمه بریم، ای برادرم
جونم فدا دستات، جونم فدا چشمات
مُردم دیگه پاشو، کُشته منو زخمات