بنداول

ریخته کی بهم یاسِ فاطمه قدّ و بالاتو؟
می کُشی من و بس که میکِشی رو زمین پاتو

صدای غربتت رو تا شنیدم
با صد امید بالاسرت رسیدم
کاشفُ الکرَبم
پاشو بریم داره میخنده دشمن
تو علقمه نکن تو نا امیدم
قوّتِ قلبم

علمدارم . تو دلم غوغاس ،زینبم تنهاس
(ابو فاضل)۳

بنددوم

یوسفم پاشو ،گرگا شیر شدن ، روسَرِت ریختن
نا مسلمونا دورِ خیمه یِ خواهرت ریختن

یه نانجیب دور حرم می گرده
دنیا داره دورِ سرم میگرده
چشماتو واکن
پاشو ببین که مادرم رسیده
دنبال تو با قدِ خم میگرده
چشماتو واکن

علمدارم . قامتم خم شد.سهم من غم شد
ابو فاضل( ۳ )

بندسوم

قلب و قامتم ،همزمان شکست ، تاشدی پرپر
پاشو تا نشه،غارت از سرِخواهرت، معجر

فداسرت اگه علم زمین خورد
برادرت تو هر قدم زمین خورد
روی خاک افتاد
قوّتِ زانوی عقیله پاشو
که خواهرت با قدِ خم زمین خورد
روی خاک افتاد

علمدارم .قربون دستات . دست حق همرات
ابوفاضل( ۳ )