بنداول

من از تو مظلوم تر ندیدم
از هر طرف که دیدمت دیدم غریبی
بهونه گیری ها برای تو زیاده
حتی میون مذهبی‌ها هم غریبی

با خودت داریم یه کم خلوت؟ نه
همه جا هستیم و توروضه ت نه
وقتمونو به همه میدیم ولی
واسه تو داریم یه کم فرصت؟ نه

تو غریبی یا حسین توی قتلگات توی کربلات توی روضه هات
تو هنوز مظلومی بمیرم برات بمیرم برات بمیرم برات

سیدناالمظلوم سیدناالغریب حسین

بند دوم 

من از تو مظلوم تر ندیدم
هرکسی از ظن خودش یار تو میشه
کاری نداره تو کدوم طرف نشستی
فقط به حرفه که طرفدار تو میشه

کی وجودش از خودت پر میشه
این همه آدم کدوم حر میشه
تو رو یادشون میره وقتی که
ببینن نونشون آجر میشه

تو غریبی یا حسین توی قتلگات توی کربلات توی روضه هات
تو هنوز مظلومی بمیرم برات بمیرم برات بمیرم برات

سیدناالمظلوم سیدناالغریب حسین

بند سوم 

من از تو مظلوم تر ندیدم
تو روح دین بودی نفهمیدن پلیدا
به قصد غربت تو رو کشتنت بمیرم
بعضی نماز شب خونا و ریش سفیدا

تو که قرآن خوندی کر بودن
این مسلمونا چه کافر بودن
از سر بریده تم نون خوردن
اینا از وحوش بدتر بودن

تو غریبی یا حسین توی قتلگات توی کربلات توی روضه هات
تو هنوز مظلومی بمیرم برات بمیرم برات بمیرم برات

سیدناالمظلوم سیدناالغریب حسین