بنداول

ساعت هیئت
دل من پر میزنه برای روضه ات
ساعت هیئت
جمع میشیم برای نوکری تو خیمت
ساعت هیئت
دونه دونه می رسن اهل محبت

ما جمع میشم، دروهم
برات گریه کنیم
ما جمع میشیم ، دروهم
برای زخمای تنت
گریه میکنیم

ما جمع میشیم، دورهم
برات سینه میزنیم
ما جمع میشیم ، دورهم
برای خشکی لبات
لطمه میزنیم

دورو برت شلوغ شد
یه عده با عصا زدن
دوروبرت شلوغ شد
یه عده بی هوا زدن
حسین

بند دوم 

پای این سفره
میگذره جوونیمون کنارت آقا
پای این سفره
قلبمون نداره هیچ غمی توی دنیا
پای این سفره
عاقبت بخیری میشه قسمت ماها

ما جمع میشم، دور هم
برات ناله میزنیم
ما جمع میشم، دور هم
برای غارت سرت
ناله میزنیم

ما جمع میشم، دروهم
برات ضجه میزنیم
ما جمع میشم، دروهم
برای غارت تنت
ضجه میزنیم

روی تنت که پا گذاشت
شکست حرمت حرم
خواهرت از غصه شکست
فریاد زد برادرم

حسین