سرمست ز سرنوشت ‌نجواهایم
از آنچه نوشته‌ام ز رویاهایم
هرشب با خط خون‌ نوشتم: بابا
تقدیم به تو تک‌تک انشاهایم