بنداول

سری که روی نیزس- پشت سرو نگاه میکنه
سه ساله افتاده گمون کنم- داره بابشو صدا میکنه

اگه رفتید- پی این گل- نزنیدش توی راه- یه یتیمه
اگه رفتید- پی این گل- با لگد، نزنید- مثل مدینه
نزنیدش توی راه- یه یتیمه

بنددوم 

صدای ضجه از بیایونه- عمو عباسو صدا میکنه
موهاش تو دستای یه نامرده- داره باباشو صدا میکنه

نزندیش- نکشیدش- پُرِه درده بخدا یه یتیمه
یه سه ساله- پره ناله- بالگد ، نزنید – مثل مدینه
نزنیدش توی راه- یه یتیمه