بنداول

شور به پا شد، شور محشر
بینِ گودال، شاهِ بی سر
وای وای وای غریبِ مادر
زخم رویِ زخم، رویِ پیکر
نیزه وا کرد، راه به حنجر
وای وای وای غریب مادر
حسین حسین حسین وای وای وای

بنددوم

شاه زمین خورد،با سر افتاد
بین خیمه، خواهر افتاد
وای وای وای که مادر افتاد
تا نفس به، آخر افتاد
زیر نیزه، پرپر افتاد
وای وای وای که مادر افتاد
حسین حسین حسین وای وای وای

بندسوم

بسته شد تا، راه زینب
دست و پا زد، شاه زینب
وای وای وای پناه زینب
روی نیزه، ماه زینب
میره بالا، آه زینب
وای وای وای پناه زینب
حسین حسین حسین وای وای وای