شکسته این پر و بالم
دعای آخر مضطر
پناه عالم امکان
شفیعهٔ روز محشر

لطفی بنما
محبوب خدا
من در دو سرا
محتاج شما….

فلک نجات راغیبنی
دلیل راه عاشقینی
من را عاشق خدا کن
یا فاطمه یا انسیه یا زهرا اغیثینی

فریادرس بیچاره ها
دریاب منه بیچاره را