بند_اول

عمه سختمه بی عمو باشم
روز مرگمه ازش جداشم
اون توی گودال و من توی خیمه
باید برم تا براش فداشم

سنگ و نیزه و عصاشون براهه
شمره که دوون دوون توی راهه
چن قدم دیگه توی قتلگاهه

الهی که بخوره زمین شمر بی حیا
پاش نرسه به سینه‌ی شاه کرببلا

بند_دوم

زخمای لب عمو رو دیدم
درد یتیمی رو باز چشیدم
عمه حالمو خودت میدونی
بی عمو دل از همه بریدم

تنهایی میرم برای نجاتش
میبرم یه جرعه آب از فراتش
دنیا رو میخوام چیکار بی حیاتش

دیر برسم بدن عمو زیرو رو شده
نیزه و تیر وسطای قلبش فرو شده

بند_سوم 

نون سفره‌ی علی رو خوردن
از مسلمونی بویی نبردن
عمه کارد به استخون رسیده
نعلای تازه چرا آوردن

عمه قصه به بدترین جا رسیده
شمر تو گودیه خنجرش رو کشیده
آخ اگه نرم نمنمک سر بریده

بزار برم هنوزه میشنوم صداش میاد
زود برسم خود عمو با ذوالجناش میاد