بند_اول

عمو، کجا میری، منم می خوام بیام
عمه، بزا برم، به خاطرِ بابام
دلم پُر از آشوبه، عمو حسین
قلبم داره می کوبه، عمو حسین
با تو بمونم خوبه، عمو حسین
عمو دارم میام فدات بشم
می خوام شهیدِ زیرِ پات بشم
همنشینت توو قتلگات بشم

بند_دوم 

ببخش، دیر اومدم، چی اومده سرت
دیگه، داش می رسید، نیزه به حنجرت
چشمایِ تو بی حاله، عمو حسین
دیدم تنت پاماله، عمو حسین
زهرا تویِ گوداله، عمو حسین
حالا که اومدم نفس بگیر
کمی نفس توو این قفس بگیر
تَوونِتو که رفته پس بگیر

بند_سوم 

جلو، شمشیراشون، برات سپر شدم
دستم، رو زمینه، بی بال و پر شدم
فدای تو شد جونم، عمو حسین
به پات می ریزه خونم، عمو حسین
شکسته اُستخونم، عمو حسین
هر چی دارم رو هدیه می کنم
پیش تو جون رو فدیه می کنم
گریه نکن که گریه می کنم