بنداول

غم تو دلم پنهون شده
اشکام مث بارون شده
بعد علی اکبر ع
دنیا برام زندون شده

اشکای بی تابی من
جاری میشه پیش پاهات
ای ماه مهتابی من
قاسمت فدای اشکات

عمو جان/ بیا به من جون تازه بده
عمو جان/ آقایی کن و اجازه بده

عمو جان/ عمو حسین ع عمو حسین ع

بنددوم

تو حق داری به گردنم
نذره توعه جون وتنم
تاوقتی که باشم
ازعشق تو دم میزنم

ترسی ندارم از اجل
می میرم برات عموجون
شهادته برام عسل
جون من فدات عموجون

قراره/ همه تنم پاره پاره بشه
قراره / دل تو پراز شراره بشه

عموجان/عموحسین عمو حسین

بندسوم 

تا گفتم ابن الحسنم
با تیر و نیزه زدنم
باسنگشون جایی
سالم نمونده از تنم

بالا سرم نیا عمو
داغ کهنه میشه تازه
شد پیکر من موبه مو
تو هجوم تیر و نیزه

روخاکا/ببین چقد قد کشیده شدم
رو خاکا/غزل بودم و قصیده شدم