بند اول
غم شریف قلبم
تموم اعتبارم
با عطر تربت تو
تو سجده هام می بارم

روز قیامت فقط
توی پریشونیام
برای آرامشم
یه مهر تربت می خوام

خدا الهی روضه تو
سینه زدن تو هیئتو
مستی با عطر تربتو
ازم نگیره

خدا الهی این درو
عاشقی مقدر و
چشمای تا ابد ترو
ازم نگیره

بند دوم
اسم تو شد وسیله
برانجات آدم
دلیل اشک عیسی
دلیل بغض مریم

گفتن اسم پاکت
به دل اثر می کنه
شنیدن اسمتم
چشارو تر می کنه

خدا الهی این غمو
نوکری زیر پرچمو
روضه های محرمو
ازم نگیره

خدا الهی این تبو
گریه به اذن زینبو
حسین حسین هرشبو
ازم نگیره