جستجو در آثار

آثار محرم اعضاء حلقه ادبی ریان :: شعر و تصنیف

امير اسدي | محمدرضا افشان | صادق اويسي صادق بچم | محسن بينندهاحسان پاپيش | راضيه جبه داري | ابوالفضل جديان | رضا جوان‌بخت | ابراهيم جولافيان | خسرو جولافيان |

علي اكبر حائري | سید مصطفی حسینی | سعید حمیدیان فر | محمد باقر حیدر زاده | محمد مهدی حیدری | حميدرضا خونويي | وحيد خيري | محمدجعفر درخشان | وحید دکامین |

مهدي درون | محمد دهدار | میترا سادات دهقانی | عالیه رجبی مجيد رضايي حميد رمي امين روزبهاني |مرتضي سراواني |حسام سليماني | سيد مهدي شيخ الاسلام |

شایان شیرافکن|مصطفي صالح نيا |مرضیه عاطفی |حمیدرضا عباسي | علي عباسي |غلامرضا عباسي | زينب عزيزپور | محسن عسکری | وحید عظیم پور | بهمن عظيمي |

 اميرعلي عليخاني مهدي قرباني |محمدكابلي | نيره كاشي | مهدي كبيري |سعیده کرمانی |گروه نوحوا علي‌الحسين‌ع| امير گلپوري | منصوره محمدی مزینان |علي مشرف |

 سميه مومني | دانيال مهراني |مجتبي نامور |رسول نقيب ميلاد نوريان | هاتف نيك‌پور |امين وليعهد| سيد پوريا هاشمي

اشعار و تصانیف محرم ۱۴۰۰ اعضای حلقه ادبی ریان در کانال تلگرام

@rayyan_moharram

#حلقه_ادبی_ریان

پیشواز محرم

غزل : #چشمم‌به‌پرچم‌خیره‌مانده‌بیقراری‌میکنم

غزل : #حالاکه‌داری‌میخری‌آماده‌ام‌کن

شب اول محرم

زمینه : #غم‌دنیا‌رو‌سرم‌آواره

غزل : #ألسلام‌علی‌ساکن‌کربلا

زمینه : #یکسال‌همه‌روزاروشمردم

زمینه : #دمیده‌از‌نوهلال‌ماه

زمینه : #هرسال‌امشب‌نقطه‌عطف‌زندگیمه

شور : #بسم‌الله‌آی‌همه‌نوکرا

زمینه : #واسه‌محرمت‌کل‌سال‌

زمینه : #عموزاده‌ببین‌دلم‌خونه‌نیا

زمینه : #گوش‌وچشمامونوواکنیم

شب دوم محرم

زمزمه : #ازتودورشدم‌وهربار

زمینه : #آدم‌رسیدخاتم‌رسید

زمینه : #می‌زنم‌پروبال‌درهوای‌حسین

شور : #دل‌شوره‌ای‌گرفته‌قلب‌زارم

زمینه : #لشکر‌ماه‌و‌ستاره‌ها

زمینه : #عزیز‌فاطمه‌رسیده‌کربلا

زمینه : #ازهمون‌قدیم‌مادرم

شب سوم محرم

زمینه : #رفتی‌سفراماتنها

زمینه : #چشامومی‌دوزم‌به‌دراین‌خرابه

غزل : #اگرچه‌سخت‌کرده‌دردپاهایم‌دویدن‌را

غزل : #ذکرلبت‌درهرقدم

زمینه : #ازم‌نمیگیری‌خبربابایی

غزل : #بی‌توبیتابم‌وبیمار

زمزمه : #روی‌نیزه‌بودی‌بابا

زمینه : #با‌این‌زنجیر

زمینه : #پاشو‌دخترکم‌بابایی‌اومده

زمزمه : #مادریه‌گل‌سه‌ساله‌بیخواب‌شده

زمینه : #نپرس‌از‌حالم‌باباخیلی‌بی‌حالم

زمینه : #عمر‌خوشی‌بابا

چارپاره : #به‌شب‌سلام

رباعی : #هی‌آه‌کشیده‌است‌

شور : #دلتنگ‌بارونم‌این‌کنج‌ویرونه

زمینه : #همش‌غم‌و‌اضطراب

شب چهارم محرم

زمینه : #منی‌که‌وجودم

زمینه : #عهدکردم‌جدانشم‌ازتو

غزل : #آورده‌ماراباخودش‌مادر

زمینه : #دوتاگل‌برات‌آوردم

شور : #مادرای‌شهداسرپناه‌وطنن

زمینه : #چه‌شکوهی‌دارن‌دوتاماه‌زینب

زمینه : #توکه‌نیازداری‌الان‌سپر

شب پنجم محرم

زمینه : #آخرین‌شمشیربیت‌اللهم

زمینه : #توگوش‌عبدالله

غزل : #دردلش‌حس‌کردآشوب‌وغمی

زمینه : #ای‌عمه‌دیگه‌بسه

زمینه : #یادم‌نمیره‌گرمای‌دستاش

زمینه : #ازتوگودال‌صدامیاد

شور : #غرق‌خون‌گودال

چارپاره : #کودکی‌کرده‌انددوشادوش

شب ششم محرم

زمینه : #قاسم‌بمیرم‌عمو

غزل : #دشمن‌شناس‌بودوسربازبی‌بدل‌بود

زمینه : #قاسم‌بمیرم‌برات

زمزمه : #چه‌معطرشده‌دشت‌

زمینه : #آخه‌انصافه‌نذاری‌من‌برم‌عمو

شور : #وسط‌راه‌شدوازغم

شب هفتم محرم

غزل: #می‌خواستم‌که‌خیمه‌به‌سامان‌شود‌نشد

زمینه : #گل‌من‌چرانمی‌خوابی

غزل : #بعدازاین‌برآسمانها

غزل : #پرپرزدوپریشان‌گردیدورفت‌ازحال

زمزمه : #گریه‌نیست‌این‌صداهابابابرات‌رجزخونم

زمینه : #ماه‌قشنگم‌ماهیه‌بی‌جون

شب هشتم محرم

زمینه : #بادستایی‌که‌لرزونه

زمینه : #آمد‌مثل‌جان‌پیمبر

ترانه : #یه‌داغی‌تودلم‌دارم

رباعی : #آه‌ازدل‌این‌تاک‌مصیبت‌دیده

شب نهم محرم

زمینه : #میریزه‌اشکام‌روگونه

واحد : #ای‌پناه‌لشکرم

واحد : #ازعلقمه‌صدای‌غریبی

غزل : #غیرتش‌بی‌مثل‌و‌فوق‌بشرخوانده‌شود

واحد : #هرکی‌مریض‌داره‌میادو

مخمس : #می‌رفت‌روی‌دست‌همه‌بی‌قرارمشک

شب عاشورا محرم

زمینه : #دلمون‌قرصه‌امشب

زمینه : #زیر‌سایه‌ی‌سکوت‌سنگین‌صحرا

واحد : #نبینم‌دردغریبیتو

غزل : #سوخت‌ازداغ‌تووغرق‌حرارت‌شده‌بود

غزل : #لب‌تشنه‌غرق‌خون‌شدی‌آخرزبانم‌لال

رباعی : #یک‌روضه‌کفایت‌کند‌اینجا‌تنها

زمینه : #قلبم‌به‌عشقت‌درتب

شب یازدهم محرم

مثنوی : #بیرون‌دویدم‌من‌زخیمه

شب دوازدهم محرم

مربع_ترکیب : #تویادگارحسینی‌که‌کربلادیدی

غزل : #غرق‌تب‌افتادازتاب‌وتوان

مناسب_تمام_دهه

شور : #ازفرش‌حسینیه‌تاعرش‌توراهی‌نیست

غزل : #زلف‌تودرچنگ‌پیچ‌وتاب‌نیافتد

شور : #میون‌این‌همه‌‌غم‌وغصه‌فقط

غزل : #من‌آن‌خمارخراب‌شراب‌ساغرنور

شور : #فانی‌فی‌اللهی‌حسین

شور : #تقصیرخودم‌بود

شور : #عشق‌بین‌من‌وتویه‌ارتباط‌دوسراست

غزل: #این‌اشک‌تبرکی‌خمخانه‌ی‌توست

شور : #میام‌یاحرم‌نه

شور : #ای‌که‌ذکرت‌ضربان‌قلبمه

شور : #دست‌خالیم‌رواگه‌زدم‌به‌این‌

شور : #هم‌سنگی‌روازپیش‌پاهات‌برنداشتم

شور : #قدرامروزوبدون

غزل : #هرجاکه‌عشق‌نیست‌یقینافریب‌هست

شور : #عشقتونگیرازدلم

غزل : #مگربه‌جزتو‌تمنای‌دیگری‌هم‌هست

واحد : #ارباب‌دلومی‌لرزونه‌محرم‌تو

غزل : #تنها‌تومیدانی‌دراین‌ایام‌حالم‌را

تک : #ای‌خدای‌عشق

شور : #دلتنگم‌براتوهمیشه

واحد : #حال‌وهوای‌سینه‌هارو

مثنوی : #محرم‌شدند‌او‌وعظ‌والارتبه‌ای‌خواند

شور : #میدم‌سلام‌به‌ارباب

ترانه : #هرروز‌من‌دورازتوآشوبه

واحدتند : #خوب‌اینو‌میدونم

غزل : #آتش‌برای‌صحنۂ‌محشرگرفتند

شور : #موج‌میزنه‌موج‌میزنه

پیش_زمینه : #سیاپوشه‌خونه‌ها

شور : #تویی‌توهمه‌دقایق

پیش_زمینه : #السلام‌علی‌ساکن‌کربلا

غزل : #عالی‌ترین‌طبیب‌دوعالم‌فقط‌یکیست

غزل : #رفتنت‌شب‌به‌دل‌غم‌زده‌خواهر‌کرد

زمینه : #منم‌خاک‌کویت

غزل : #ازهرم‌تب‌حنجره‌ات‌تا‌جگرم‌سوخت

غزل : #به‌نام‌اسوه‌ایثارحضرت‌زینب

اشعار و تصانیف محرم 99 اعضای حلقه ادبی ریان در کانال تلگرام

@rayyan_moharram

#حلقه_ادبی_ریان

پیشواز محرم

غزل : #چشمم‌به‌پرچم‌خیره‌مانده‌بیقراری‌میکنم

غزل : #حالاکه‌داری‌میخری‌آماده‌ام‌کن

شب اول محرم

زمینه : #غم‌دنیا‌رو‌سرم‌آواره

غزل : #ألسلام‌علی‌ساکن‌کربلا

زمینه : #یکسال‌همه‌روزاروشمردم

زمینه : #دمیده‌از‌نوهلال‌ماه

زمینه : #هرسال‌امشب‌نقطه‌عطف‌زندگیمه

شور : #بسم‌الله‌آی‌همه‌نوکرا

زمینه : #واسه‌محرمت‌کل‌سال‌

زمینه : #عموزاده‌ببین‌دلم‌خونه‌نیا

زمینه : #گوش‌وچشمامونوواکنیم

شب دوم محرم

زمزمه : #ازتودورشدم‌وهربار

زمینه : #آدم‌رسیدخاتم‌رسید

زمینه : #می‌زنم‌پروبال‌درهوای‌حسین

شور : #دل‌شوره‌ای‌گرفته‌قلب‌زارم

زمینه : #لشکر‌ماه‌و‌ستاره‌ها

زمینه : #عزیز‌فاطمه‌رسیده‌کربلا

زمینه : #ازهمون‌قدیم‌مادرم

شب سوم محرم

زمینه : #رفتی‌سفراماتنها

زمینه : #چشامومی‌دوزم‌به‌دراین‌خرابه

غزل : #اگرچه‌سخت‌کرده‌دردپاهایم‌دویدن‌را

غزل : #ذکرلبت‌درهرقدم

زمینه : #ازم‌نمیگیری‌خبربابایی

غزل : #بی‌توبیتابم‌وبیمار

زمزمه : #روی‌نیزه‌بودی‌بابا

زمینه : #با‌این‌زنجیر

زمینه : #پاشو‌دخترکم‌بابایی‌اومده

زمزمه : #مادریه‌گل‌سه‌ساله‌بیخواب‌شده

زمینه : #نپرس‌از‌حالم‌باباخیلی‌بی‌حالم

زمینه : #عمر‌خوشی‌بابا

چارپاره : #به‌شب‌سلام

رباعی : #هی‌آه‌کشیده‌است‌

شور : #دلتنگ‌بارونم‌این‌کنج‌ویرونه

زمینه : #همش‌غم‌و‌اضطراب

شب چهارم محرم

زمینه : #منی‌که‌وجودم

زمینه : #عهدکردم‌جدانشم‌ازتو

غزل : #آورده‌ماراباخودش‌مادر

زمینه : #دوتاگل‌برات‌آوردم

شور : #مادرای‌شهداسرپناه‌وطنن

زمینه : #چه‌شکوهی‌دارن‌دوتاماه‌زینب

زمینه : #توکه‌نیازداری‌الان‌سپر

شب پنجم محرم

زمینه : #آخرین‌شمشیربیت‌اللهم

زمینه : #توگوش‌عبدالله

غزل : #دردلش‌حس‌کردآشوب‌وغمی

زمینه : #ای‌عمه‌دیگه‌بسه

زمینه : #یادم‌نمیره‌گرمای‌دستاش

زمینه : #ازتوگودال‌صدامیاد

شور : #غرق‌خون‌گودال

چارپاره : #کودکی‌کرده‌انددوشادوش

شب ششم محرم

زمینه : #قاسم‌بمیرم‌عمو

غزل : #دشمن‌شناس‌بودوسربازبی‌بدل‌بود

زمینه : #قاسم‌بمیرم‌برات

زمزمه : #چه‌معطرشده‌دشت‌

زمینه : #آخه‌انصافه‌نذاری‌من‌برم‌عمو

شور : #وسط‌راه‌شدوازغم

شب هفتم محرم

غزل: #می‌خواستم‌که‌خیمه‌به‌سامان‌شود‌نشد

زمینه : #گل‌من‌چرانمی‌خوابی

غزل : #بعدازاین‌برآسمانها

غزل : #پرپرزدوپریشان‌گردیدورفت‌ازحال

زمزمه : #گریه‌نیست‌این‌صداهابابابرات‌رجزخونم

زمینه : #ماه‌قشنگم‌ماهیه‌بی‌جون

شب هشتم محرم

زمینه : #بادستایی‌که‌لرزونه

زمینه : #آمد‌مثل‌جان‌پیمبر

ترانه : #یه‌داغی‌تودلم‌دارم

رباعی : #آه‌ازدل‌این‌تاک‌مصیبت‌دیده

شب نهم محرم

زمینه : #میریزه‌اشکام‌روگونه

واحد : #ای‌پناه‌لشکرم

واحد : #ازعلقمه‌صدای‌غریبی

غزل : #غیرتش‌بی‌مثل‌و‌فوق‌بشرخوانده‌شود

واحد : #هرکی‌مریض‌داره‌میادو

مخمس : #می‌رفت‌روی‌دست‌همه‌بی‌قرارمشک

شب عاشورا محرم

زمینه : #دلمون‌قرصه‌امشب

زمینه : #زیر‌سایه‌ی‌سکوت‌سنگین‌صحرا

واحد : #نبینم‌دردغریبیتو

غزل : #سوخت‌ازداغ‌تووغرق‌حرارت‌شده‌بود

غزل : #لب‌تشنه‌غرق‌خون‌شدی‌آخرزبانم‌لال

رباعی : #یک‌روضه‌کفایت‌کند‌اینجا‌تنها

زمینه : #قلبم‌به‌عشقت‌درتب

شب یازدهم محرم

مثنوی : #بیرون‌دویدم‌من‌زخیمه

شب دوازدهم محرم

مربع_ترکیب : #تویادگارحسینی‌که‌کربلادیدی

غزل : #غرق‌تب‌افتادازتاب‌وتوان

مناسب_تمام_دهه

شور : #ازفرش‌حسینیه‌تاعرش‌توراهی‌نیست

غزل : #زلف‌تودرچنگ‌پیچ‌وتاب‌نیافتد

شور : #میون‌این‌همه‌‌غم‌وغصه‌فقط

غزل : #من‌آن‌خمارخراب‌شراب‌ساغرنور

شور : #فانی‌فی‌اللهی‌حسین

شور : #تقصیرخودم‌بود

شور : #عشق‌بین‌من‌وتویه‌ارتباط‌دوسراست

غزل: #این‌اشک‌تبرکی‌خمخانه‌ی‌توست

شور : #میام‌یاحرم‌نه

شور : #ای‌که‌ذکرت‌ضربان‌قلبمه

شور : #دست‌خالیم‌رواگه‌زدم‌به‌این‌

شور : #هم‌سنگی‌روازپیش‌پاهات‌برنداشتم

شور : #قدرامروزوبدون

غزل : #هرجاکه‌عشق‌نیست‌یقینافریب‌هست

شور : #عشقتونگیرازدلم

غزل : #مگربه‌جزتو‌تمنای‌دیگری‌هم‌هست

واحد : #ارباب‌دلومی‌لرزونه‌محرم‌تو

غزل : #تنها‌تومیدانی‌دراین‌ایام‌حالم‌را

تک : #ای‌خدای‌عشق

شور : #دلتنگم‌براتوهمیشه

واحد : #حال‌وهوای‌سینه‌هارو

مثنوی : #محرم‌شدند‌او‌وعظ‌والارتبه‌ای‌خواند

شور : #میدم‌سلام‌به‌ارباب

ترانه : #هرروز‌من‌دورازتوآشوبه

واحدتند : #خوب‌اینو‌میدونم

غزل : #آتش‌برای‌صحنۂ‌محشرگرفتند

شور : #موج‌میزنه‌موج‌میزنه

پیش_زمینه : #سیاپوشه‌خونه‌ها

شور : #تویی‌توهمه‌دقایق

پیش_زمینه : #السلام‌علی‌ساکن‌کربلا

غزل : #عالی‌ترین‌طبیب‌دوعالم‌فقط‌یکیست

غزل : #رفتنت‌شب‌به‌دل‌غم‌زده‌خواهر‌کرد

زمینه : #منم‌خاک‌کویت

غزل : #ازهرم‌تب‌حنجره‌ات‌تا‌جگرم‌سوخت

غزل : #به‌نام‌اسوه‌ایثارحضرت‌زینب