مروه و سعی و صفا مشعر؛ به نام ِ فاطمه ست(س)

احترام ِ کعبه بعد از احترام ِ فاطمه ست(س)

مسجد و گلدسته و محراب میگوید: علی(ع)

چون أمیرالمؤمنین تنها امام ِ فاطمه ست(س)

در دفاعِ از ولایت محسنش را میدهد

ذوالفقارِ مرتضی(ع) محو قیام ِ فاطمه ست(س)

چرخش دستاس قوّت میدهد بر دست او

روز و شب «نادعلی» ذکر مدام ِ فاطمه ست(س)

جذبۂ منظومۂ شمسی تبسّم های اوست

گرمی خورشید از لحن سلام ِ فاطمه ست(س)

غرق شد آنقدر در عشقش که حس کردم علی(ع)…

نیمۂ دیگر که نه! بی شک تمام ِ فاطمه ست(س)

در قیامت؛ هم عنایت هم شفاعت سهم ماست

دوستی با شیعۂ حیدر مرام ِ فاطمه ست(س)!