بنداول

میریزه اشکام رو گونه
گریه هام از روی درده
درد مشک پاره پاره
که منو بیچاره کرده

بابا /بیا ببین/ علم از دستم افتاد
جلو /چش حرم /آبروم رفته برباد

زخمی ترین سقا شدم
مشکو زدن تا پا شدم
شرمنده ی روی تو و زهرا شدم

بنددوم

یادته کردی وصیت
که بمونم پای دِینم
یادته گفتی تو گوشم
جون تو جون حسینم

بابا/ منو ببخش /که زدم زیر قولم
دارم/می میرم و/بی کسه شاه عالم

سخته برام که باشمو
از جا نتونم پاشمو
پیش چشام دوره کنن داداشمو

بندسوم

ناله های یا بُنیّ
میرسه از توی گودال
چی سرش داره میاد که
مادرش هی میره از حال

حرم /تو خطره/ دیگه مردی نمونده
آتیش/موی سر/بچه ها رو سوزونده

بابا ببین افسوسمو
این چشمای مایوسمو
دیدم تو دست دشمنا ناموسمو