بنداول

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا
ملک مامور بهر خلق این دنیا
خدا خلقت پشت خلقت آورد و
حسین آمد تا شود ذاتش پیدا

خبر آمد خبری
کاروانی از نجف در راه است
خبرآمد خبری
در و گوهر صف به صف در راه است

به‌به‌ به‌این خیمه‌ی خوبان
به‌‌به به‌این حلقه‌ی ایمان
به‌‌به به‌این حلقه‌ی وصل و
همه گوش به فرمان

بنددوم 

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا
صلا دادند بهر عشّاق زهرا
بفرمایید بر سر خوان حیدر
بنوشید از سلسبیل عاشورا

خبر آمد خبری
دولت عشق به فرات آمده است
خبر آمد خبری
اصل آیاتِ محکمات آمده است

به‌به‌ به‌این دولت ابرار
به‌به به‌این ارتش کرار
به‌به به‌این عرق حسینی
همه عاشق و دلدار

بندسوم 

ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا
ببینید آن پهلوان حیدر را
علمدار و کاشف‌الکرب ارباب
به قربان جان‌نثار ثارالله

خبر آمد خبری
یادگار بوتراب آمده است
خبر آمد خبری
ساحل امن رباب آمده است

به‌به به این شیر بیابان
به‌به به این موج خروشان
به‌به به این ماه‌بنی‌عشق
امید همه طفلان