هرجا که عشق نیست یقینا فریب هست
قحط محبت است وگرنه حبیب هست

این‌گونه سست راه به جایی نمی بریم
از بس در این مسیر فراز و نشیب هست

پایان هجر بسته به طاقی طاقت است
دوران وصل نیست ولیکن شکیب هست

پوشانده ایم پنجره را ،این گناه ماست
ورنه از آفتاب به دنیا نصیب هست

عالم به ندبه رفته و ما خواب مانده ایم
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

طوفان رسیده است به کشتی سوار شو
مضطر کجاست آیه‌ی امن یجیب هست

عذری برای گریه نکردن نمانده است
وقتی به شرح ناحیه مردی غریب هست

آخر مگر که گریه به فریادمان رسد
باران شو اشک روضه‌ی خدالتریب هست

خون گریه کن که بر سر سر نیزه ها هنوز
خون سر بریده ی شیب الخضیب هست

خاکم به سر که سرخی ردّ هزار نعل
بر خاک از جسارت ده نا نجیب هست