وقتی سر تو امیر نیزاران شد
بازار به بازار به ما احسان شد
هربار که سنگ بود در دامنشان
پیشانی ما مثل تو گلباران شد