بنداول

پاشو‌دخترکم/ بابایی اومده
پاشو‌چیزی بگو/منو غصه نده

بهار من خزونتو نبینم
پاهای ناتوونتو نبینم
نباشموگوشای غرق خونتو نبینم

دور از چش من
چه بلایی سرت آوردن
دور از چش من
گل صورتتو آزردن
دور از چش من
گل من تورو کجاها بردن

بنددوم

چرا یاسمنم/رو زمین خوابیدی
چادر پاره تُ/رو سرت کشیدی

من اومدم درسته خیلی دیره
بابا برای غصه هات بمیره
ببخش اگه نمیتونه باز بغلت بگیره

آخه چی شده
که تکون نمیدی بازوتو
آخه چی شده
که جلوم میپوشونی روتو
آخه چی شده
که داری میگیری هی پهلوتو

بندسوم 

دوس دارم دوباره/بشینم روبه روت
لک زده دل من/واسه بافتنت موت

قشنگی حتی تو لباس پاره
دردِ تو بازوهات اگه میذاره
حلقه بزن دستتو دور گردنم دوباره

پاشو گلکم
میدونم که وخیمه حالت
پاشو گلکم
میدونم که شکسته بالت
پاشو گلکم
که دیگه من اومدم دنبالت