بنداول

چه شکوهی دارن دوتا ماه زینب
فتبارک بر جاهِ سپاه زینب

جانا به پا شده محشر زینب
میدرخشن دوتا حیدر زینب
حضرت ساقی مینازه به رزم و
به دوتا شیرِ دلاور زینب

وقار و قدرت و غضب ، میباره از تو چشماشون
وفا و غیرت و ادب ، موج میزنه از صداشون

((ماه تماشاییم حسین ،علت شیداییم حسین
نذر قیام کربلات ،تموم داراییم حسین))

بنددوم

اعتبارِ نسل جعفر طیارند
ذوالفقار رزمِ حیدر کرار اند

دوتا شیر نر زینب کبری
وسط معرکه تو دل صحرا
هم نوا و هماهنگن و با هم
میندازن لشکر دشمن و از پا

میجوشه خون فاتحِ بدر و حنین تو رگاشون
زمین می لرزه تو نبرد وقت رجزِ زیر پاشون

((ماه تماشاییم حسین ،علت شیداییم حسین
نذر قیام کربلات ،تموم داراییم حسین))

بندسوم 

روی سربنداشون نقشِ یا ثارالله
ذکر لبهاشونه یا ابا عبدالله

ندیده غیر قشنگی و عزت
ندیده غیرِ شکوه و صلابت
هستیشو میده تو راه برادر
حضرت صبر و وقار و نجابت

زینبی که با بچه هاش بت شکن کرب و بلاست
زینبی که تو صداش صدای قدرت خداست

((ماه تماشاییم حسین ،علت شیداییم حسین
نذر قیام کربلات ،تموم داراییم حسین))