بنداول

چه معطر شده دشت و چه بوی خوبی میاد
انگاری که گیسوی تو افتاده تو دستِ باد
داره بابات میخونه از آسمون وَ اِن یکاد
وَ اِن یکاد وَ ان یکاد

آسمونا زیر پاته
درد غربت تو چشماته
چشم کم سوت چش به راه اومدن باباته

اَحلی مِن العسل، پور یلِ جمل

بنددوم

به حال عموت یه رحمی گلم آخه جوونی
میدونم میخوای صدام کنی ولی نمی تونی
از صدات جون میگیریم این خودت خوب میدونی
خوب میدونی،خوب میدونی

زخمات من و میسوزونه
زانوهام و میلرزونه
عموت چه جور، به سمت خیمه ها بَرِت گردونه؟

اَحلی مِن العسل، پور یلِ جمل