گل‌های لباس پاره را پرپر کرد
با اشک ‌نثار مقدم ‌دلبر کرد
از روی طبق پارچه‌ای را برداشت
تا کرد و ‌به جای روسری بر سر کرد