بنداول
گوش و چشمامون و وا کنیم
این شبا خدا خدا کنیم

که بشنویم صدای…
یه مادری برای…
عزیز دلش
همه حاصلش
گریه می کنه نه….
ناله میزنه نه….
هی داد میزنه
فریاد میزنه

بچمو زیر و رو نکن نامرد نامرد نامرد
خنجر و تو گلو نکن نامرد نامرد نامرد

ای وای ای وای…(گوشواره)

بنددوم
حق بدین بهش یه مادره
از گناهاشون نمیگذره

چرا که سر بریدن….
یه عده هم ندیدن…
عزیز دلش
همه حاصلش
دست و پا میزنه وای
هی صدا میزنه وای
معجر… خواهرم
ای وای مادرم

با سنگ و با عصا نزن نامرد نامرد نامرد
حرمله رو صدا نزن نامرد نامرد نامرد

ای وای ای وای….(گوشواره)

بندسوم
فاطمه سر مطهّرو…
دامنش گرفته پسرو

هی میگه غریب مادر
حرف بزن شهید بی سر

عزیز دلم
همه حاصلم
خواهرت خمید های
دخترت رسید های
ای وای دخترات
میخونن برات

با نیزه ها میزدنش ای وای ای وای ای وای
غریب گیر آوردنش ای وای ای وای ای وای

ای وای ای وای….(گوشواره)