بنداول

یه چشمم اشکه
یه چشمم خونه
چون احوال دل پريشونه

صدای نالش
میاد از میدون
چش اهل خیمه شد پر خون

عصای پیری بابا
همه زیبایی دنیا
دیگه بعد از تو تو این دنیا
علی جون موندن نداره بابا

علی اکبر

بنددوم

رسیدم بالا
سرت بابا
بگو جانا سخن باما

دارم جون میدم
دارم میمیرم
صدام کن بابا دارم جون میدم

بمیرم اربا اربایی
چرا تو پخش صحرائی
شدی پرپر علی اکبر
شدی پرپر ندارم باور

علی اکبر