یک روضه کفایت کند اینجا تنها
یک لشکر کینه‌ای و زنها تنها
سرها که یکی یکی یکی غارت شد
ده اسب به نعل تازه حالا٬ “تن”ها