شب قبل از صبح وصال

هر کس به نوعی نوکری میکنه

صلی الله علیک یا خامس ال الله

می زنم سر به این آستان بهشت