نگاهت مست و مدهوشِ ابالفضل

هر موج اسیر تور دنیا بودند

توی هر رگم مهر تو جاریه

بی‌نام آمدم که به نام شما شوم

سلام ای آفتاب ای نور دیده