خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر

تا عشقِ امیرمومنین داری تو

تو شعر وفایی و شعارت عشق است

هر موج اسیر تور دنیا بودند