همیشه‌ی خدا به فکرمونه

شب قبل از صبح وصال

حالا که ایمان تو دستای ما

اگه توی غربت شکسته بالم

زیر پرچم اسمت شک ندارم

به این خونه تنها تعلق دارم