با گریه بر داغ حسین قیمت گرفتیم

سپردم آئینه ها رو از جلو چشمات بردارن

خیلی دلم تنگ شده واست بابا

حال و هوای عجیبی داره